STUDENTEN LIVINGLAB PRESENTEREN RESULTATEN

In totaal 22 onderzoeken naar de Omgevingswet

De Omgevingswet beoogt onder andere alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving te verbinden en te verhelderen, zodat niet alleen bestuurders en adviseurs, maar ook burgers gemakkelijker hun weg kunnen vinden in het omgevingsrecht. Gemeenten en provincies zijn op dit moment bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens deze implementatiefase lopen bestuurders en adviseurs tegen verschillende zaken aan. Naast de gevolgen, op juridisch gebied en in cultuur, bestaat er nog veel onduidelijkheid. Want hoe voorkom je dat normen initiatieven voor duurzaamheid doodslaan? Hoe vlecht je een nieuw thema als de gezonde leefomgeving in je omgevingsvisie? Hoe experimenteer je nu alvast met de wet die in 2021 ingaat, zonder dat de Raad van State je terug roept?

Deze onderzoeken en rapporten zijn gemaakt door studenten (vierdejaars HBO-Rechten). De resultaten (via o.a. de verwijzingen op deze website) zijn niet aangepast n.a.v. de feedback en de beoordelingen. Kortom wij staan niet garant voor de inhoud van de scripties op HBO-Kennisbank.

Activiteiten die niet passen binnen de regels en randvoorwaarden opgenomen in het toekomstige omgevingsplan zijn onder de Omgevingswet aan te merken als buitenplanse omgevingsplanactiviteiten....

Aan de hand van het beleid van de regio Midden-Holland en de huidige wetgeving zijn er zeven situaties uitgewerkt wanneer er sprake is van een vrijstelling van het bodemonderzoek....

Door het toepassen van open normen in het  omgevingsplan en deze nader in te vullen, krijgen  gemeenten meer ruimte om regels betreffende de fysieke leefomgeving dynamischer aan te pakken....

Digitalisering moet bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen van de stelselherziening van het omgevingsrecht....

Quint heeft onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de plantoetser onder de Omgevingswet....

De komst van de Omgevingswet zorgt er voor dat er meer nadruk op participatie komt te liggen....

Door de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 krijgen burgers en bedrijven meer ruimte om te participeren in de fysieke leefomgeving....

Met de komst van de Omgevingswet gaan burgers meer participeren. Hierbij kan de volgende vraag gesteld worden: hoe kan de gemeenteraad beleid maken als de lokale samenleving een bepaald idee naar voren brengt, maar toch op enkele punten afwijkt van de politieke urgenties die in de raad spelen?...

Voor de burger is het vaak onduidelijk wat de taken van waterschappen zijn. Burgers moeten zich beseffen dat waterschappen veel meer taken verrichten dan ze denken....

De Omgevingswet zorgt ervoor dat burgers en initiatiefnemers meer betrokken worden bij de besluitvorming, doordat er meer ruimte is voor initiatieven....

Één van de verbeterdoelen van de Omgevingswet betreft het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Het gebruik van open normen is een manier om hier invulling aan te geven....

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben op 1 juli 2015 in een bestuursakkoord vastgelegd dat ze gezamenlijk werken aan de implementatie van de Omgevingswet....

Dankzij de nieuwe Omgevingswet wordt het makkelijker om bijvoorbeeld van een verouderd bedrijventerrein een woon-werkgebied te maken. Dat is nu door de milieusituaties en financiële gevolgen bijna onmogelijk. Met de nieuwe wet kun je een bewustere verdeling van de (milieu)gebruiksruimte bereiken. Zo zag Loesanne van der Geest in haar onderzoek voor de gemeente Alphen aan den Rijn naar wat een optimale verdeling is in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte....

Voor geluidsnormen zitten gemeenten nu in een niemandsland tussen huidige wetten en de Omgevingswet die 2021 ingaat. Gemeenten kunnen alvast experimenteren op weg naar de nieuwe wet, namelijk met de afwegingsruimte binnen de Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR). Daarin is echter niets geregeld voor geluid; een hiaat. Daardoor vallen gemeenten terug op de ‘veilige’, oude wetten, ontdekte Nicole van den Berg in haar onderzoek voor adviesbureau Mees Ruimte en Milieu....

De Omgevingswet biedt meer ruimte om de energietransitie te bevorderen dan de huidige wirwar aan wetten. Maar ze kan ook averechts werken wanneer gemeenten een enkel aspect als energie in mindere mate tot niet opnemen in hun omgevingsvisie of omgevingsplan. Zo concludeert Yannicka van der Klaauw in haar onderzoek voor de gemeente Alphen aan den Rijn naar de knelpunten in de huidige wet- en regelgeving voor de nodigde energietransitie en de mogelijkheden in de Omgevingswet....

De Omgevingswet gaat pas 2021 in, dat duurt nog wel even. Nee, waarschuwt onderzoekster Shaunie de Zanger: de wet heeft veel meer impact voor gemeenten dan vaak wordt gedacht. Gemeenten kunnen beter nu alvast aan de slag, namelijk met de Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR). Daarin kan met de Omgevingswet geëxperimenteerd worden. En dat levert leuke resultaten op, ontdekte ze.

...

LIVINGLAB BEDRIJVEN

Alle onderzoeken op LivingLab.nl worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven en instellingen.