Invoering meldingsysteem eenheid Juridische Expertise & Handhaving, provincie Zuid-Holland

Op 1 januari 2021 is het dan zover, de Omgevingswet zal die datum in werking treden. Deze Omgevingswet zal gaan gelden voor alle overheden en is daarmee ook van toepassing op de Provincie Zuid-Holland. Een van de uitgangspunten die de Omgevingswet vanuit het Rijk met zich meebrengt, is de omslag van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Op Provinciaal niveau betekent dit de omslag van een vergunningstelsel naar een meldingsysteem. Per 1 april 2019 treedt de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Hollland in werking. Hierin is een bevoegdheid voor het introduceren van een meldingsysteem voor activiteiten op provinciale infrastructuur opgenomen. Vanwege de invoering van de Omgevingsverordening, zullen de Wegenverordening Zuid-Holland 2010 en de Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 komen te vervallen. Ik zal onderzoeken welk advies gegeven kan worden aan de eenheid Juridische Expertise & Handhaving van de provincie Zuid-Holland, om haar ambitie om van vergunningsplichten naar meldingsplichten te gaan, ten aanzien van activiteiten op de provinciale infrastructuur, in het licht van de doelen van de Omgevingswet vorm te geven.

Geen reactie's

Geef een reactie