Vergunningverlening bij waterschappen

Voor de burger is het vaak onduidelijk wat de taken van waterschappen zijn. Burgers moeten zich beseffen dat waterschappen veel meer taken verrichten dan ze denken. Een waterschap houdt zich onder andere bezig met: het beheer van dijken, de zuivering van afvalwater en het verlenen van vergunningen. Het waterschap treedt als vergunningverlenende instantie op als de actie van de burger dan wel organisatie water ‘raakt’. Door de komst van de Omgevingswet, gaat de vergunningverlening zich meer op de afstemming en samenwerking toespitsen. De dienstverlening zal door deze afstemming en samenwerking ingrijpende wijzigingen met zich mee brengen. Welke wijzigingen in de dienstverlening bij het verlenen van vergunningen zullen optreden, zal ik door middel van dit onderzoek aan het licht brengen.

Geen reactie's

Geef een reactie