Waarborgen in de omgevingsvisie van bovenlokale opgaven: zonne- & windenergie en woningbouw

Ik ga afstuderen bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De komende tijd ga ik mij bezig houden met het nieuwe beleidsinstrument: de omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie worden bijvoorbeeld milieubeleidsplannen, structuurvisies of waterplannen op  het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, natuur, milieu, water, cultureel erfgoed en verkeer en vervoer samengevoegd. De vormgeving van de omgevingsvisie is vormvrij. Dus elke gemeente kan op haar eigen wijze een invulling geven aan de vorm van de omgevingsvisie. De vraag die vanuit de opdrachtgever naar voren kwam luidt als volgt: ‘Welk advies kan aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden gegeven t.a.v. het binnen de Omgevingswet juridisch waarborgen van de bovenlokale opgave ‘zonne-en windenergie’ en ‘woningbouwopgave’ in de omgevingsvisie door middel van literatuuronderzoek, wetsanalyse en interview?’. Ik heb er veel zin in en ik hoop een goed en bruikbaar resultaat te leveren.

Geen reactie's

Geef een reactie